Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2017:1: Analyser av tjenestebruk, reinnleggelser og mortalitet blant infarkt-, slag-, hoftebruddpasienter i Oslo, 2009-2014

Tron A. Moger () and Terje P. Hagen
Additional contact information
Tron A. Moger: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Terje P. Hagen: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Data fra Oslo kommunes fagsystem for omsorgstjenestene gir mye informasjon om kommunale helse- og omsorgstjenester og pleiebehov målt ved ADL på individnivå. Dataene har imidlertid ikke blitt analysert i detalj tidligere. Ved å koble disse dataene sammen med Norsk pasientregister og KUHR får man komplette forløp av tjenesteforbruket innen primær- og spesialisthelsetjenesten samt pleie- og omsorgssektoren. Denne rapporten ser på insidens, forløp, tjenestebruk, tid til kontakt med fastlege, samt 30-dagers reinnleggelsesrate og 30/365-dagers dødelighet for diagnosene hjerteinfarkt, slag og hoftebrudd, både for Oslo totalt og variasjon over bydelene. Oppfølgingsperioden er fra 2009-2014, totalt 6621 infarkt-, 5697 slag- og 6182 hoftebruddspasienter. Analysene for Oslo totalt har spesielt fokus på endringer i periodene før (2009-2011) og etter (2012-2014) samhandlingsreformen. Det var gjennomgående en reduksjon i forbruket av hjemmesykepleie og behandling/rehabilitering i perioden etter samhandlingsreformen sammenlignet med før, for alle tre diagnoser. Forskjellene var stort sett små, ca. 1-4%, men likevel signifikante grunnet størrelsen på datamaterialet. I følge Stortingsmelding 26 bør det for alle som skal ha hjemmetjenester gjennomføres et besøk til eller av fastlegen innen 14 dager etter utskrivning fra sykehus. Median tid til kontakt med fastlege for pasienter som ble utskrevet til hjemmet var betydelig lengre enn dette. Det var likevel en signifikant reduksjon i tiden etter samhandlingsreformen sammenlignet med før, fra 21 til 14 dager for hjerteinfarkt, fra 30 til 22 dager for slag, og fra 47 til 37 dager for hoftebrudd. Selv om det var en reduksjon i forbruket av tjenester etter samhandlingsreformen, var det ingen forskjell i reinnleggelser og dødelighet sammenliknet med perioden før reformen. Selv om det var noe variasjon i kjønns- og aldersjustert insidens over bydelene for de tre diagnosene, var det nokså små forskjeller i tjenestebruk, reinnleggelser og dødelighet etter justering for kjønn, alder, komorbiditeter og ADL-score. Det virker derfor som om tjenestetilbudet er jevnt fordelt over byen, og at kvaliteten på behandlingen målt ved reinnleggelser og korttidsdødelighet er lik uansett hvor man bor i Oslo. Tid til kontakt med fastlege var også nokså jevnt fordelt over byen, men for lang sammenlignet med anbefalingen i stortingsmeldingen.

Keywords: kommunale helse- og omsorgstjenester; tjenesteforbruk; primærhelsetjenesten; spesialisthelsetjenesten; samhandlingsreformen

JEL-codes: A10

35 pages, February 22, 2017

Full text files

2017-1.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:31.