Scandinavian Working Papers in Economics

Research Programme in Transport Economics,
Research Programme in Transport Economics

No 2020:2: Samhällsekonomiska kalkyler för elvägar

Maria Börjesson (), Magnus Johansson () and Per Kågeson
Additional contact information
Maria Börjesson: Research Programme in Transport Economics, Postal: Forskningsprogrammet TRANSPORTEKONOMI, Att: VTI, Box 55685, 102 15 STOCKHOLM
Magnus Johansson: Research Programme in Transport Economics, Postal: Forskningsprogrammet TRANSPORTEKONOMI, Att: VTI, Box 55685, 102 15 STOCKHOLM
Per Kågeson: Research Programme in Transport Economics, Postal: Forskningsprogrammet TRANSPORTEKONOMI, Att: VTI, Box 55685, 102 15 STOCKHOLM

Abstract: Vi analyserar effekter av och samhällsekonomisk lönsamhet för elvägar på systemnivå. Vi använder Samgods för att prognostisera vilka fordonskilometer som skulle genomföras på elvägarna beroende på vilken del av nätet som elektrifieras. Med dagens värdering av koldioxidutsläpp i transportsektorn på 1,14 kr/kg är alla elvägssträckor som analyserats samhällsekonomiskt lönsamma. Om brukaravgiften sätts samhällsekonomiskt optimalt så täcker den nätt och jämnt marginalkostnaden för slitaget på elvägen. I alternativet där utbyggnaden omfattar Stockholm-Malmö, Malmö-Göteborg och Göteborg-Jönköping minskar utsläppen med ca 1,2 miljoner ton år 2030, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av utsläppen från tunga lastbilar i Sverige. Detta elvägsnät ser ut att nästan helt kunna brukarfinansieras om brukaravgiften sätts företagsekonomiskt optimalt, men vi lyfter fram fler argument för ett offentligt ägande av elvägar om de genomförs. Argumenten mot elvägar är att de är förenade med åtminstone två större risker. Den ena risken består i att kostnaderna är svåra att uppskatta, eftersom det ännu inte finns något fullskaligt elvägsnät i drift än. Den andra risken är att batteriutvecklingen på sikt gör att hundraprocentig batteridrift eller laddhybrider blir billigare för åkerierna.

Keywords: Elvägar; Prissättning; Koldioxidutsläpp; Transportsektorn; Tung trafik; Lastbilar; Klimat; Prissättning; Samhällsekonomiska kalkyler

JEL-codes: R12; R41; R42

56 pages, March 10, 2020

Full text files

WP-2020-2.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mats Berggren ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:13:49.