Scandinavian Working Papers in Economics

Umeå Economic Studies,
Umeå University, Department of Economics

No 704: Kommunalekonomiska effekter av maxtaxa och ökad tillgänglighet inom förskola och skolbarnomsorg

Magnus Wikström ()
Additional contact information
Magnus Wikström: Department of Economics, Umeå University, Postal: S 901 87 Umeå, Sweden

Abstract: Rapporten redovisar resultat av genomförda studier som belyser de kommunalekonomiska effekterna av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m. Inom ramen för rapporten redovisas två delstudier; en studie av vistelsetiderna inom förskola och familjedaghem, och en studie av kommunernas kostnader i förskola, skatteuttag och statsbidragens effekter. Vistelsetider bland arbetande och studerande har förändrats lite som ett resultat av reformen. I genomsnitt ökade vistelsetiderna med 0,4 timmar per vecka. I kommuner som före reformen använde tidsrelaterade taxor är ökningen i vistelsetider högre än i de kommuner som använde inkomstrelaterade taxor eller en kombination av taxor. Reformen har haft stor betydelse för den ökning i deltagande som observerats i förskolan gällande barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga för annat barn. Kommuner som tillämpade tidsrelaterade taxor före reformen har inte ändrat kostnaderna per barn kommunal förskola men höjt skatten något när man samtidigt kontrollerar för andra faktorer. Kommuner som haft inkomstrelaterade avgifter har inte höjt skatten, men kostnaden per barn har minskat något. När det gäller statsbidrag i samband med reformen har det s.k. maxtaxebidraget inte haft några effekter på kommunernas kostnader i kommunal förskola, men däremot bidragit till att hålla kommunalskattesatserna på en lägre nivå än om bidraget inte skulle ha utgått. Bidraget till kvalitetssäkrande åtgärder och bidraget till personalförstärkningar har haft stora positiva effekter på kostnaderna per barn i kommunal förskola.

Keywords: Barnomsorg; maxtaxa; kommunala kostnader; kommunalskatt; vistelsetider; statsbidrag

JEL-codes: H71; H72; H77; J13; J18; J22

59 pages, April 23, 2007

Full text files

DownloadAsset.action?contentId=48598&languageId=3&assetKey=ues704  

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to David Skog ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:38:41.