Scandinavian Working Papers in Economics

Umeå Economic Studies,
Umeå University, Department of Economics

No 943: Det offentliga som konkurrent på kommersiella marknader - En samhällsekonomisk analys med exemplet konferensmarknaden

David Granlund (), Tobias Indén (), Johan Lundberg (), Sofia Lundberg () and Magnus Wikström ()
Additional contact information
David Granlund: Department of Economics, Umeå University, Postal: Department of Economics, Umeå University, S 901 87 Umeå, Sweden
Tobias Indén: Department of Law, Umeå University, Postal: Department of Law, Umeå University, S 901 87 Umeå, Sweden
Johan Lundberg: Department of Economics, Umeå University, Postal: Department of Economics, Umeå University, S 901 87 Umeå, Sweden
Sofia Lundberg: Department of Economics, Umeå University, Postal: Department of Economics, Umeå University, S 901 87 Umeå, Sweden
Magnus Wikström: Department of Economics, Umeå University, Postal: Department of Economics, Umeå University, S 901 87 Umeå, Sweden

Abstract: I den här rapporten analyseras samhällsekonomiska effekter av att det offentliga konkurrerar med privata företag på kommersiella marknader. Den innehåller även en pilotstudie av marknaden för en – och tvådagarskonferenser tillämpad på Umeåregionen. Svensk konkurrenslagstiftning inkluderar regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Reglerna gäller för den offentliga sektorn i sin helhet, dvs stat, primärkommuner (kommun) eller landstingskommuner (landsting) och juridiska personer vars verksamhet den offentliga sektorn har ett dominerande inflytande över. Inflytandet kan ta sig formen av ägande, finansieringsvillkor, styrelse, lag och avtal. Frågan om det offentliga som konkurrent är även samhällsekonomiskt relevant då snedvridning av konkurrens i form av exempelvis underprissättning till följd av stöd, kan innebära en samhällsekonomisk förlust. Sammantaget visar den samhällsekonomiska analysen att det inte går att dra några generella slutsatser om att konkurrens från den offentliga sektorn på marknader med en etablerad kommersiell verksamhet alltid är problematisk. Även i situationer där konkurrensen sker på olika villkor kan fördelarna med den offentliga aktörens medverkan överväga nackdelarna. Baserat på pilotstudien och olika scenarios avseende konferensmarknaden i Umeå, är det möjligt att dra slutsatsen att fördelarna med offentliga aktörer kan dominera nackdelarna under förutsättning att den offentliga aktörens produktionskostnad maximalt är en procent högre än en privat aktörs produktionskostnad för motsvarande konferens. Analysen visar att subventioner till offentliga aktörer överskridande 1,3 miljoner kronor inte kan motiveras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv i något scenario. I scenariot där den offentliga aktören ägnar sig åt underprissättning överväger nackdelarna även om verksamheten klarar sig utan subvention.

Keywords: Elasticitet; Entry; Exit; Konkurrens; Konkurrenslagen; Kommunallagen; Monopol; Prisdiskriminering; Subventioner; Underprissättning

JEL-codes: D42; D43; L12; L13; L44

76 pages, January 2, 2017

Full text files

191440_ues943.pdf PDF-file 
191441_juridiken-appendix.pdf PDF-file Juridiken Appendix

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to David Skog ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:38:50.