Scandinavian Working Papers in Economics

CAFO Working Papers,
Linnaeus University, Centre for Labour Market Policy Research (CAFO), School of Business and Economics

No 2007:3: Ekonomisk analys av Fallskärmsprojektet Sammanfattande rapport

Harald Niklasson () and Lars Tomsmark ()
Additional contact information
Harald Niklasson: Centre for Labour Market Policy Research (CAFO), Postal: Centre for Labour Market Policy Research (CAFO), Dept of Economics and Statistics, School of Management and Economics, Växjö University , SE 351 95 Växjö, Sweden
Lars Tomsmark: Centre for Labour Market Policy Research (CAFO), Postal: Centre for Labour Market Policy Research (CAFO), Dept of Economics and Statistics, School of Management and Economics, Växjö University , SE 351 95 Växjö, Sweden

Abstract: Det så kallade Fallskärmsprojektet, som påbörjades 1996, har inneburit en försöksverksamhet vid 17 psykiatriska kliniker runt om i landet med praktisk tillämpning av ett antal i förväg formulerade principer för omhändertagandet och vården av förstagångsinsjuknade psykotiska patienter. De i denna rapport redovisade kostnadsanalyserna tyder på att de nya verksamhetsformerna inte medfört några påtagliga ökningar av de reala vårdkostnaderna i jämförelse med en fortsatt användning av mer traditionella behandlingsmetoder. Givet denna bedömning har de ekonomiska analyserna i övrigt koncentrerats på ett sökande efter belägg för att de prövade nya metoderna medfört positiva effekter på patienternas långsiktiga arbetsmarknadsanknytning, åter i jämförelse med mer traditionella vård. I kombination med de nämnda kostnadsanalyserna skulle signifikanta sådana belägg ha möjliggjort tämligen så säkra slutsatser beträffande den samhällsekonomiska lönsamheten av en övergång från traditionella behandlingsmetoder till dem som utvecklats och tillämpats inom ramen för Fallskärmsprojektet. Trots intensiva och långvariga ansträngningar baserade på ett med tiden successivt utökat dataunderlag har några statistiskt signifikanta effekter av nämnda slag inte låtit sig påvisas. Detta kan dock ha att göra med i rapporten påvisade påtagliga brister i den ursprungliga försöksuppläggningen. Att förväntade effekter på patienternas arbetsmarknadsanknytning inte låtit sig påvisas får således inte utan vidare tolkas som ett uttryck för att sådana effekter inte existerar. Rapporten inkluderar synpunkter på vilka slag av förändringar av försöksverksamhetens uppläggning som skulle ha behövts för åstadkommandet av mer relevanta och givande effektanalyser.

Keywords: Fallskärmsprojektet; Ekonomisk analys; Psykiatri

JEL-codes: D61; I11

87 pages, June 8, 2007

Full text files

discuss.php?d=376  

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Andreas Mångs ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:39:28.