S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI) CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
Working papers in Transport Economics

No 2015:15:
Problemstyrd planering: en förklaring till att effektivitet spelar så liten roll för valet av transportåtgärder

Jonas Eliasson ()

Abstract: Flera studier har konstaterat att kostnadseffektivitet ofta har mycket liten betydelse för politikers och tjänstemäns val av åtgärder i transportsystemet. I denna uppsats argumenterar jag för att ett av skälen kan vara problemstyrd planering. Med problemstyrd planering menar jag en planeringsprocess som börjar med att identifiera problem som ska lösas eller mål som ska uppnås, för att sedan söka efter åtgärder som ska lösa dessa problem eller uppnå dessa mål, och slutligen utvärdera åtgärdsförslagen efter i vilken mån de löser de uppställda problemen eller uppfyller de uppställda målen. Ett sådant problem eller målfokuserad process riskerar dock att dels skapa ett politiskt tryck på att genomföra även ineffektiva åtgärder om dessa är de enda som ”löser” problemen, och att effektiva åtgärder prioriteras bort eller aldrig upptäcks därför att de inte är lösningar på ett uppenbart ”problem”. Bägge mekanismerna leder till att betydelsen av åtgärders kostnadseffektivitet minskar.

Keywords: Cost benefit analysis; Transport planning; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: R41; R48; (follow links to similar papers)

14 pages, September 25, 2015

Publicerat i Odeck & Welde (red.): Ressursbruk i Skandinavien – noen mulige forbedringer. Concept rapport 44, Oslo, 2015

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

CTS2015-15.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Eliasson, Jonas, (2015), 'Problemstyrd planering: en förklaring till att effektivitet spelar så liten roll för valet av transportåtgärder' in Welde, Morten and James Odeck (eds.) Ressursbruk i transportsektoren – noen mulige forbedringer., chapter 12, Concept.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mats Berggren ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ctswps:2015_015 This page was generated on 2015-10-01 08:43:49