S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI) CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
Working papers in Transport Economics

No 2016:16:
Uppföljning av basprognoser för person- och godstransporter publicerade mellan 1975 och 2009

Inge Vierth (), Magnus Landergren (), Matts Andersson (), Karin Brundell-Freij () and Jonas Eliasson ()

Abstract: Trafikverket och dess föregångare tar fram basprognoser för det framtida trafik och -transportarbetet i Sverige. På nationell nivå används transportprognoserna som stöd i den långsiktiga infrastrukturplaneringen, bland annat för bedömning av investeringsbehov och de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika åtgärder. På regional och lokal nivå används trafikprognoser för kapacitetsanalyser och dimensionering av infrastrukturprojekt. Prognoserna används även som underlag för Sveriges klimatrapportering till EU, till styrmedelsanalyser etc. Detta projekt utvärderar de långsiktiga prognoser för person- och godstransporter som Trafikverkets föregångare har tagit fram. Hur väl har de förutspått utvecklingen av transportarbetet och hur kan eventuella avvikelser förklaras? Uppföljningen ska fånga transporternas utveckling till följd av den ekonomiska och demografiska utvecklingen samt beslutade infrastrukturinvesteringar och styrmedel. Inom ramen för detta projekt analyseras de officiella prognoserna som har tagits fram under perioden 1975 – 2009: sju persontransportprognoser och åtta godstransportprognoser. För dessa förutsägelser har prognosåret redan inträffat eller kommer att inträffa senast 2020. Nyare prognoser är inte medtagna eftersom antalet gångna år de kan utvärderas mot är för få.

Keywords: Prognoser; Utvärdering; Transportekonomi; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: R41; R48; (follow links to similar papers)

78 pages, August 18, 2016, Revised August 23, 2016

Denna rapport utgör slutredovisning av forskningsprojektet ”Longitudinell validering av Trafikverkets basprognoser”. Projektet har genomförts av VTI och WSP. Inge Vierth har varit huvudansvarig för rapporten. VTI har skrivit kapitel 1, 2 och 4. WSP och KTH har skrivit kapitel 3.

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

CTS2016-16.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mats Berggren ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ctswps:2016_016 This page was generated on 2016-08-23 10:17:44