Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2015:15: Problemstyrd planering: en förklaring till att effektivitet spelar så liten roll för valet av transportåtgärder

Jonas Eliasson ()
Additional contact information
Jonas Eliasson: KTH, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: Flera studier har konstaterat att kostnadseffektivitet ofta har mycket liten betydelse för politikers och tjänstemäns val av åtgärder i transportsystemet. I denna uppsats argumenterar jag för att ett av skälen kan vara problemstyrd planering. Med problemstyrd planering menar jag en planeringsprocess som börjar med att identifiera problem som ska lösas eller mål som ska uppnås, för att sedan söka efter åtgärder som ska lösa dessa problem eller uppnå dessa mål, och slutligen utvärdera åtgärdsförslagen efter i vilken mån de löser de uppställda problemen eller uppfyller de uppställda målen. Ett sådant problem eller målfokuserad process riskerar dock att dels skapa ett politiskt tryck på att genomföra även ineffektiva åtgärder om dessa är de enda som ”löser” problemen, och att effektiva åtgärder prioriteras bort eller aldrig upptäcks därför att de inte är lösningar på ett uppenbart ”problem”. Bägge mekanismerna leder till att betydelsen av åtgärders kostnadseffektivitet minskar.

Keywords: Cost benefit analysis; Transport planning

JEL-codes: R41; R48

14 pages, September 25, 2015

Note: Publicerat i Odeck & Welde (red.): Ressursbruk i Skandinavien – noen mulige forbedringer. Concept rapport 44, Oslo, 2015

Full text files

CTS2015-15.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-19 15:04:27.