Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2018:4: De samlade effektbedömningarnas roll i framtagandet av Trafikverkets förslag till nationell plan

Anders Bondemark (), Pia Sundbergh , Karin Brundell-Freij and Patrik Tornberg
Additional contact information
Anders Bondemark: WSP
Pia Sundbergh: Trafikanalys
Karin Brundell-Freij: WSP
Patrik Tornberg: WSP

Abstract: Vad som påverkar vilka infrastrukturinvesteringar som ingår i planer har studerats flera gånger, såväl i Sverige som utomlands. I denna studie studerar vi vilka egenskaper hos namngivna investeringar, så som de beskrivs i Trafikverkets samlade effektbedömningar (SEBarna), som påverkar vilka namngivna investeringar Trafikverket tar med i sitt förslag till nationell plan. Vi studerar även hur de samlade effektbedömningarna har använts av planerarna i arbetet med att ta fram planförslaget. Vi finner att den samhällsekonomiska analysen verkar ha påverkat objekts sannolikhet att tas med i planförslaget, både den samhällsekonomiska kalkylen och de icke-värderade miljöeffekterna. Trafikverket uppger också att de använder den samhällsekonomiska analysen som ett redskap för att sålla bort olönsamma åtgärder. Bedömningarna i de andra delarna av SEB:en, fördelnings- och måluppfyllelseanalysen, verkar däremot inte påverka vilka objekt som föreslås. I intervjuer framkom att dessa delar, som beslutsunderlag betraktat, har flera brister. Att vi inte finner att fördelnings- och måluppfyllelseanalysen påverkat vilka objekt Trafikverket föreslagit till planen behöver emellertid inte innebära att dessa aspekter inte har påverkat vilka åtgärder som föreslagits för planen. Tvärtom verkar de aspekter som utvärderats i måluppfyllelseanalysen haft betydelse i alternativgenereringen, och alltså påverkat vilka åtgärder som utvärderats.

Keywords: samlad effektbedömning; samhällsekonomisk analys; måluppfyllelseanalys; nationell plan

JEL-codes: H42; R42; R48

38 pages, First version: February 28, 2018. Revised: March 9, 2018.

Full text files

CTS2018-4_180223errata.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-10-19 10:48:57.