Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2018:21: Externa kostnader för luftföroreningar från transporter i olika delar av Sverige Sammanfattning och slutsatser från arbetet med luftkvalitet i SAMKOST

Lena Nerhagen () and Mattias Haraldsson ()
Additional contact information
Lena Nerhagen: CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI), Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Mattias Haraldsson: CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI), Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: Syftet med denna studie har varit att genom några beräkningsexempel klargöra hur de externa kostnaderna för luftföroreningar varierar mellan transportslag och geografi i Sverige, samt att tydliggöra vilka faktorer som ligger bakom dessa skillnader. Syftet är också att sätta in dessa resultat i en internationell kontext för att beskriva hur den svenska situationen förhåller sig till den som råder i andra länder både när det gäller miljöproblemen som orsakas av utsläpp till luft men också arbetet med att utforma miljöarbetet baserat på denna kunskap. Det senare är viktigt för att kunna föra en diskussion om hur Sverige påverkas av och kan bidra till internationellt luftvårdsarbete, framförallt inom EU eftersom den största påverkan av utsläpp från transportsektorn i Sverige sker inom Europa. Vi har i arbetet med SAMKOST studerat effekter på såväl lokal som regional nivå utifrån den metodik som tillämpas inom EU där hälsoeffekter utvärderas baserat på marginella haltförändringar i det som kallas urban eller regional bakgrund. De underlag som tagits fram i SAMKOST-projekten skiljer sig därför från flertalet svenska studier som oftast bedömer effekterna av den totala halten utan hänsyn till källa eller åtgärd. De modelleringar som är grunden för beräkningarna har genomförts av SMHI vilket säkerställer att resultaten är jämförbara mellan de olika transportslagen.

Keywords: Luftföroreningar; Externa kostnader; Geografisk differentiering

JEL-codes: Q51; R40

28 pages, October 30, 2018

Full text files

CTS2018-21.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:54:59.