Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2018:22: Marginalkostnader för reinvesteringar i järnvägsanläggningar: En delrapport inom SAMKOST 3

Jan-Eric Nilsson and Kristofer Odolinski ()
Additional contact information
Jan-Eric Nilsson: CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI), Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Kristofer Odolinski: CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI), Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: Reinvesteringar i järnvägsanläggningar påverkas av trafik och utgör därför en komponent i marginalkostnaden för nyttjandet av infrastrukturen. Tidigare studier har traditionellt fokuserat på reinvesteringskostnader i banöverbyggnad. I denna studie skattas separata marginalkostnader för reinvesteringar i Bana (banöverbyggnad, banunderbyggnad, bangårdar), El, Signal, Tele och Övriga anläggningar. Trots att slitage av exempelvis signal- och teleanläggningar inte torde variera med trafik, finner vi statistiskt signifikanta samband mellan trafik och reinvesteringar i samtliga anläggningar. En förklaring är att trafikökningen innebär en ökad störningskostnad, även i frånvaron av ett trafikberoende slitage, och därmed att reinvesteringen tidigareläggs. Analysen visar även att de skattade effekterna främst kommer från jämförelser mellan bandelar, vilket innebär en risk att de (delvis) är korrelationer och inte kausala samband mellan trafik och reinvesteringar. När marginalkostnaderna för anläggningsgrupperna läggs samman hamnar de på 0,0141 kr per bruttotonkilometer och 4,4520 kr per tågkilometer.

Keywords: reinvestering; marginalkostnad; järnväg

JEL-codes: H54; L92; R48

50 pages, December 6, 2018

Full text files

CTS2018-22.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:54:59.