Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2011:2: Ekonomiska utvärderingar av organtransplantationer – en systematisk litteraturöversikt

Ulf-G Gerdtham ()

Abstract:

Organtransplantation har under de senaste decennierna utvecklats från att vara en experimentell behandling till att bli huvudbehandling för en rad sjukdomar. Förbättringar i immundämpande behandlingar anses generellt vara en av huvudorsakerna till denna utveckling, som också har medfört bättre utfall i form av överlevnad och livskvalitet. Under samma tidsperiod har kostnaden per transplantation minskat, vilket också pekar på en förbättrad kostnadseffektivitet. Det är därför angeläget att analysera kostnadseffektiviteten så att samhällets begränsade resurser kan användas effektivt och därigenom maximera utfallen i förhållande till utnyttjade resurser.

Syftet med denna studie är tredelat: att sammanställa kunskapsläget om organtransplantationers kostnadseffektivitet, identifiera viktiga kunskapsluckor och föreslå en plan för framtida forskning.

Denna rapport har initierats och finansierats av Södra Regionvårdsnämndens (SRVN) kansli. 2011

Full text files

IHE-Rapport-2011_2.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2021-07-07 10:59:11.