Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2013:1: Samhällets kostnader för att förebygga drunkningsolyckor. Delprojekt i kostnaderna av samhällets säkerhetsarbete

Frida Hjalte () and Sara Olofsson ()

Abstract:

IHEs Sara Olofsson och Frida Hjalte har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomfört en studie av de samhällsekonomiska kostnaderna för att förebygga drunkningsolyckor i Sverige. Syftet har varit att skatta samhällets årliga kostnader för att förebygga drunkningsolyckor samt att fördela dessa efter kostnadsbärare och kostnadstyper.

Studien ingår som en del i MSBs projekt för att skatta samhällets kostnader för säkerhetsarbete inom olika områden. Andra områden där kostnader skattats är vid förebyggande av smittsamma sjukdomar, bränder, leveranssäkerhet av eldistribution, vägtrafikolyckor och fallolyckor. Genom att uttrycka samhällets belastning av att förebygga olyckor och deras konsekvenser i kronor (samhällsekonomisk kostnad) kan man direkt jämföra olika olyckstyper med varandra och se hur olika kostnadsbärare belastas. 2013

Full text files

IHE-Rapport-2013_1.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2021-07-07 10:59:11.