Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2016:1: Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040

Adam Fridhammar (), Emelie Andersson () and Katarina Steen Carlsson ()

Abstract:

Cancer är alltjämt en av de stora folksjukdomarna i Sverige och antalet cancerfall per år ökar. Men idag kan många cancersjukdomar behandlas framgångsrikt och statistik från Socialstyrelsen visar på en sakta minskande dödlighet i cancer bland annat tack vare nya, effektiva behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder.

Cancer tar tid och resurser i anspråk både för människor som drabbas och för samhället som helhet. Kostnader uppstår eftersom resurser behövs för att diagnostisera, behandla och leva med cancersjukdom. Kostnader uppstår också för att sjukdom hindrar människor från att arbeta och utföra vardagliga aktiviteter.

IHE har på uppdrag av Cancerfonden beräknat de samhällsekonomiska kostnaderna för cancer i Sverige under år 2013. Rapporten presenterar även en prognos av kostnaderna för cancer år 2040 utifrån framskrivna skattningar som gjorts av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Cancerfonden.

Cancerfondsrapporten 2016

Keywords: cancer, cancerkostnader, cancerfonden, samhällsekonomiska kostnader, folksjukdom, folkhälsomyndigheten, hälsodataregister, socialstyrelsen 2016

Full text files

IHE-Rapport-2016_1_.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2021-07-07 10:59:11.