Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2016:7: Betalningsviljan för att minska risken för icke-dödliga och dödliga skador i samband med vägtrafikolyckor – en studie med kedje-ansats

Sara Olofsson () and Ulf-G Gerdtham ()

Abstract:

IHE har i samarbete med professor Lars Hultkrantz vid Örebro Universitet gjort en studie på uppdrag av Trafikverket med syfte att ta fram underlag för en uppdatering av olycksvärden för vägtrafikolyckor som kan fördelas efter en skadeindelning baserad på medicinsk invaliditet.

Studien har nu publicerats i form av fyra IHE rapporter; IHE Rapport 2016:5 och IHE Rapport 2016:6 skattar antalet förlorade kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) och personskadekostnader i samband med en vägtrafikolycka och fotgängarolycka, singel. IHE Rapport 2016:7 presenterar en skattning av befolkningens betalningsvilja för att minska risken för personskador i samband med en vägtrafikolycka. Denna skattning baseras på en så kallad kedje-ansats, vilken jämförs med en mer traditionell ansats i IHE Rapport 2016:8.

Keywords: icke-dödliga dödliga skador vägtrafikolyckor 2016

Full text files

IHE-rapport-2016_7_.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2021-07-07 10:59:11.