Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2017:1: Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe Revisited- A UK Perspective

Thomas Hofmarcher (), Peter Lindgren (), Fredrik Moen () and Bengt Jönsson

Abstract:

En ny IHE rapport, ”Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe - A UK perspective”, som är en landspecifik uppföljning av huvudrapporten "Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisited" (IHE Report 2016:4) har nu publicerats.

Stora framsteg har gjorts i cancervården de senaste 20 åren och huvudrapporten gav en helhetsbild av hur patienternas tillgång till cancerläkemedel samt cancers epidemiologiska och ekonomiska börda har utvecklats i Europa mellan 1995 och 2014. Syftet var att samla in och analysera en stor mängd data som skulle kunna ligga till grund för diskussioner bland berörda parter på både nationell och europeisk nivå.

Även om huvudrapporten framför allt fokuserar på utvecklingen i Europa som en helhet under de senaste 20 åren, kan man också följa specifika länder. Det har visat sig finnas ett stort intresse bland länderna att jämföra sin egen prestation med Europas genomsnitt. Den nya brittiska Comparator rapporten är just ett exempel på en sådan skrädarsydd landsspecifik analys.

Bakgrunden till den allra första Comparator rapporten från 2005 var införande av ett antal nya cancerläkemedel i slutet av 1990-talet och den snabba ökningen av utgifterna för cancerläkemedel som följde efter det. Det visade sig dock bara vara början på ett nytt sätt att behandla cancer med hjälp av en helt ny generation av målinriktade cancerläkemedel. I början av 2010-talet skedde ännu en genomgripande förändring i läkemedelsbehandling av vissa cancertyper i form av immunterapin. Behovet av en ny Comparator rapport som belyser hur den finansiella stabiliteten i hälso- och sjukvårdssystem har påverkats var således stor. Så länge en metod som inkluderar alla relevanta kostnader används för att bedöma värdet av nya läkemedel och att resurserna fördelas därefter, är risken för att utgifterna för nya cancerläkemedel utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten låg.

Samtidigt som nya behandlingsmetoder tas fram, består den stora utmaningen för de europeiska sjukvårdsystemen i den demografiska utvecklingen. De stora årskullarna som föddes efter andra världskriget gör att antalet nydiagnostiserade fall av cancer ökar; med 30 % mellan 1995 och 2012 i Europa. Även antal dödsfall i cancer ökar (+11 % mellan 1995 och 2012) och står för en fjärdedel av alla dödsfall. Den samhällekonomiska bördan av cancer är således stor. Dessutom har den ekonomiska krisen gjort det svårt för många länder i Europa att investera i sina sjukvårdssystem. Den positiva aspekten är dock att det har blivit bättre på individnivå. I alla länder har överlevnaden för den enskilde cancerpatienten ökat. Men eftersom det finns allt fler patienter att hand om, krävs det att insatserna intensifieras. Som en tidigare IHE-rapport (IHE Report 2014:2) betonade är det viktigt att satsningar på cancervården är välbalanserade och görs längs hela vårdnadskedjan för att undvika flaskhalsar.

Hälsoutgifterna för cancer, som andel av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna, har legat mer eller mindre konstant kring 6 % i Europa under de senaste 20 åren. Att hälsoutgifterna för cancer räknat i per capita ändå ökat, beror på att de totala hälsoutgifterna ökade under samma period. En central aspekt som huvudrapporten lyfter fram är förändringen av de cancerspecifika hälsoutgifternas sammansättning. Det är numer en större andel som utgörs av läkemedel (ca 23 % i hela Europa, dock varierar det kraftigt mellan länderna). Det beror på att runt 100 nya cancerläkemedel har introducerates mellan 1996 och 2015; i huvudsak målinriktade cancerläkemedel men på senare tid även cancerläkemedel för immunterapi. Det gör det möjligt att behandla allt fler patienter i öppenvård istället för slutenvård och resulterar i besparingar i slutenvården. Samtidigt gör de nya behandlingsmetoderna att nya patientgrupper kan erbjudas en läkemedelsbehandling där det tidigare enbart fanns palliativ behandling.

Patienternas tillgång till nya cancerläkemedel skiljer sig dock mellan länderna och korrelerar positivt med ländernas ekonomiska styrka. Den nya brittiska Comparator rapporten visar tydligt att det även finns skillnader bland ungefär lika rika länder (Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland). Att Storbritannien underinvesterar i cancerläkemedel är sannolikt ett skäl till varför överlevnaden där är förhållandevis låg. Förhoppningen är att den nya brittiska rapporten kan bidra till att läkemedelsbranschen tillsammans med beslutsfattare tar fram nya mål om att förbättra patienternas tillgång till cancerläkemedel.

Rapporten är beställd av Englands läkemedelsindustriföreningen, ABPI - the Association of the British Pharmaceutical Industry.

Tidigare utgivna rapporter:

Jönsson B, Hofmarcher T, Lindgren P and Wilking NComparator report on patient access to cancer medicines in Europe revisitedLund, Sweden: IHE Report 2016:4

Jönsson B, Persson U and Wilking NInnovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and accessLund, Sweden: IHE Report 2016:2

Hofmarcher T, Jönsson B & Wilking NAccess to high-quality oncology care across EuropeLund, Sweden: IHE Report 2014:2

Keywords: oncology, access, costs, UK 2017

Full text files

IHE-Report-2017_1_.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2023-11-03 13:46:47.