Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2020:4: Produktionsbortfall – en metodologisk genomgång och beräkningar

Sara Olofsson () and Frida Hjalte ()

Abstract:

Produktionsbortfall, eller indirekta kostnader utgör en viktig del av hälsoekonomiska studier med ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom det i många fall utgör den största kostnaden till följd av sjukdomar och skador.

Syftet med denna rapport är att fungera som en grund för beräkningar för produktionsbortfall både vad gäller kortsiktigt och långsiktigt produktionsbortfall. Rapporten ger en inblick i de teoretiska ställningstaganden som behöver göras i samband med en beräkning av produktionsbortfall, till exempel det kontrafaktiska förloppet, valet mellan humankapitalmetoden och friktionskostnadsmetoden samt värdering av obetalt arbete. Rapporten redogör också för centrala ingångsvärden i samband med en skattning av produktionsbortfallet via nationell statistik och visar en beräkning av produktionsbortfallet per dag och för resterande livslängd fördelat på ålder och kön.

Keywords: Produktionsbortfall, indirekta kostnader, samhällsekonomiskt perspektiv, sjukfrånvaro, hemarbete 2020

Full text files

IHE-Rapport-2020_4_.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:11:53.