Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2021:6: Värdet av läkemedelsrobotar - enkätstudie med fyra kommuner

Katarina Gralén, Andreas Nilsson and Peter Lindgren
Additional contact information
Katarina Gralén: IHE - The Swedish Institute for Health Economics
Andreas Nilsson: IHE - The Swedish Institute for Health Economics
Peter Lindgren: IHE - The Swedish Institute for Health Economics

Abstract: Sveriges kommuner står inför en situation med fler äldre, där behovet av vård- och omsorg ökar samtidigt som det blir svårare att rekrytera personal. Olika typer av välfärdsteknik kan bidra till att lösa dessa utmaningar. Införandet av läkemedelsrobotar kan frigöra tid genom att ersätta vissa personalassisterade läkemedelsöverlämningar. Den frigjorda tiden kan därmed läggas på andra typer av besök och arbetsuppgifter.

Syftet med denna studie var att uppskatta värdet av att införa läkemedelsrobotar i kommunal hälso- och sjukvård. Studien genomfördes som en webbenkät som besvarades av fyra svenska kommuner som har infört Evondos läkemedelsrobot i sin verksamhet.

Studien visade att det genomsnittliga antalet robotassisterade läkemedelsöverlämningar var 2,93 per dag, och i genomsnitt frigjordes 45 minuter per dag och individ, vilket motsvarar 22 timmar per månad. Om man endast räknar de robotassisterade läkemedelsöverlämningar som inte sammanfaller med ett hemtjänst- och/eller hemsjukvårdsbesök så frigörs i genomsnitt 28 minuter per dag och individ, vilket motsvarar 14 timmar per månad.

Studien innehåller också beräkning av uppskattad frigjord tid samt motsvarande kostnadsbesparing för tre fiktiva kommuner av olika storlek, där även andelen individer med hemsjukvård som skulle vara lämpade för läkemedelsrobot varieras. De tre fiktiva kommunernas storlek är Mindre, Mellan och Större vilket antas motsvara 100, 500 respektive 1 000 individer inom kommunal hälso- och sjukvård, och andelen med läkemedelsrobot varieras med 5, 10 och 20 procent.

En slutsats av studien är att införande av läkemedelsrobot kan frigöra tid inom kommunal hälso- och sjukvård och därmed bidra till att möta de utmaningar kring ökat vårdbehov och personalbrist som kommunerna möter i sin vardag. I enkätsvar framkom även att läkemedelsroboten kan bidra till att minska personalens stress genom att möjliggöra mer flexibilitet i planeringen.

Denna studie har finansierats av Evondos AB som också bistått med kontakter till kommuner som använder läkemedelroboten. Författarna själva ansvarar för studiens design, genomförande och slutsatser.

Keywords: läkemedelsrobot; kommunal hälsa- och sjukvård; välfärdsteknik; hälsoekonomi; health economics

39 pages, 2021

Full text files

IHE-Rapport-2021_6_.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:11:53.