Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 2: Tillväxt och nya och små företag

Dan Johansson ()
Additional contact information
Dan Johansson: The Ratio Institute, Postal: P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden

Abstract: Svensk och internationell forskning har visat att nya och små företag spelar en viktig roll för att skapa industriell utveckling och ekonomisk tillväxt. Det finns dock belägg för att Sverige i ett internationellt perspektiv kännetecknas av en låg nyetableringstakt och en brist på små och snabbväxande företag. En förklaring kan vara att lagar och regler under lång tid försvårat, inom vissa branscher t o m förbjudit, etableringen och expansionen av nya och små företag. I artikeln argumenteras att detta förmodligen är en viktig förklaring till Sveriges sämre ekonomiska utveckling jämfört med andra OECD-länder. Vidare konstateras att avsevärda förbättringar av företagsklimatet, med stor potentiell effekt på den ekonomiska tillväxten, emellertid är möjliga till försumbara, eller så låga, statsfinansiella kostnader att de närmast är att betrakta som samhällsekonomiska ”gratisluncher”.

Keywords: small firm growth; entry; size distribution of firms; institutions

JEL-codes: D23; H32; L25

22 pages, First version: September 1, 2002. Revised: September 2, 2002.

Full text files

dj_Tillv%E4xtNyaSm%E5.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:13:21.