Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 9: Entreprenörskap, industriell dynamik och ekonomisk tillväxt

Bo Carlsson ()
Additional contact information
Bo Carlsson: Case Western Reserve University, Postal: Weatherhead School of Management, 11119 Bellflower Road, Cleveland, OH 44106-7235, USA

Abstract: Huvudtesen i denna studie är att innovationer driver den ekonomiska utvecklingen, att innovationer skapas i teknologiska system och omvandlas till ekonomisk verksamhet i kompetensblock, och att industriell dynamik uppstår i konfrontationen mellan utbudssidan (teknologiska system) och efterfrågesidan (kompetensblock). Institutionella förhållanden påverkar såväl teknologiska system och kompetensblock som deras interaktion. För stabil långsiktig tillväxt på makronivå krävs kontinuerlig industriell dynamik, dvs. experimentering och stark turbulens, på mikronivå. Entreprenörskap används här som en samlande term för innovativ verksamhet. Uppsatsen disponeras på följande sätt. Först görs en kort översikt av existerande teorier om sambandet mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Därefter presenteras och diskuteras teknologiska system, kompetensblock och industriell dynamik som de centrala byggstenarna i en ny och mera omfattande teori. I det avslutande avsnittet diskuteras på vilka sätt entreprenörskap skapar industriell dynamik och ekonomisk tillväxt.

Keywords: entrepreneurship; industrial dynamics; economic growth; technological innovation systems

JEL-codes: L10; L20; O00; O30

19 pages, September 25, 2002

Full text files

bc_entrepren%F6r.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.