Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 12: Den Dahménska ansatsens tillkomst och dess ställning i den schumpeterianska tanketraditionen

Rolf Henriksson ()
Additional contact information
Rolf Henriksson: Department of Economics, Postal: Stockholm University, SE-106 91 Stockholm, Sweden

Abstract: I denna uppsats visas att Dahmén redan 1939 hade kommit fram till den grundläggande transformationsteoretiska syn han redovisade i sin licentiat avhandling av 1942. I en djuplodande analys av felinvesteringarnas roll i långsiktiga utvecklingsförlopp grundlade Dahmén 1939 för det utvecklingsblocksbegrepp som är licavhandlingens främsta konceptuella bidrag. Dahmén hade där genom sin fokusering på felinvesteringsproblematiken nått fram till den syn på den ekonomiska utvecklingen som kom till uttryck i hans 1941 kritik av Schumpeters Business Cycles av 1939. Med sin analys av interdependensen mellan utvecklingens positiva och negativa sida föregrep Dahmén innebörden av Schumpeters bevingade begrepp av 1942 ”creative destruction”, samtidigt som han därmed också gav detta begrepp den djupare kausalanalytiska förankring som var nödvändig för att det skulle kunna användas som verktyg i studiet av ekonomiska transformationsprocesser.

Keywords: Creative destruction; Malinvestment; Schumpeter; Innovation

JEL-codes: B25; B31; B40; B52; B53; N01; O14; O30; P10

17 pages, September 25, 2002

Full text files

rh_dahmen.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.