Scandinavian Working Papers in Economics

CERE Working Papers,
CERE - the Center for Environmental and Resource Economics

No 2012:3: Transportsektorns användning av skattefaktorer i samhällsekonomiska kalkyler

Gunnel Bångman ()
Additional contact information
Gunnel Bångman: Trafikanalys, Postal: Trafikanalys, Sveavägen 90, 113 59 Stockholm

Abstract: I transportsektorns modellsystem för samhällsekonomiska kalkyler, Sampers/Samkalk används två s.k. skattefaktorer (även om den ena för närvarande har värdet 1 och därmed saknar effekt). Syftet med den ena, skattefaktor 2, är att inkludera marginalkostnaden för skattefinansiering med snedvridande skatter (the marginal cost of public funds, MCF) i kalkylen. Syftet med skattefaktor 1 är enligt vissa uppgifter att skuggprissätta skattefinansierad verksamhet och enligt andra att värdera samtliga effekter i enhetlig redovisningsenhet (”unit of account”) – marknadspriser eller faktorpriser. Syftet med denna rapport är att undersöka vad dessa skattefaktorer representerar och hur de förhåller sig till varandra. Det visar sig att nuvarande tillämpning av skattefaktor 1 inte innebär en konsekvent omräkning till enhetlig värderingsenhet (marknadspris). Det visar sig också att om skattefaktor 1 skulle användas för uppräkning av alla värden till enhetlig redovisningsenhet så innebär det samtidigt en skuggprisvärdering med avseende på indirekta skatter. En skuggprisvärdering kan i sin tur innebära ett implicit hänsynstagande till MCF. Det tycks alltså som att en användning av både skattefaktor 1 och 2 innebär att man tar både implicit och explicit hänsyn till effekterna av och kostnaderna för snedvridande skatter, vilket i sin tur leder till dubbelräkning.

Keywords: samhällsekonomiska kalkyler; skattefaktor; skuggprisvärdering

JEL-codes: D61

41 pages, February 3, 2012

Full text files

CERE_WP2012-3.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mona Bonta Bergman ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:54.